برآورد هزینه پروژه های الکترونیک

برآورد هزینه پروژه های الکترونیک  شرکت مغزهای متفکر در این بخش انجام میشود.

  • شماره تماس را بدون " صفر " وارد کنید!
  • انواع فایل های مجاز : pdsprj, pcb, pcbdoc.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .